نشر عدالت
ساعتى عدالت بهتر از هفتاد سال عبادت است كه شب‏هایش به نماز و روزهایش به روزه بگذرد
عدالت خواهی و ظلم ستیزی دو ویژگی برجسته انقلاب اسلامی

بی گمان مهم ترین هدف پیامبران، عدالت خواهی و ظلم ستیزی بوده است. این هدف چنان دارای اهمیت است كه قرآن در آیه 25 سوره حدید به صراحت هدف از ماموریت های پیامبران و فرو فرستادن كتاب های آسمانی را آگاهی بخشی و روشنگری مردم نسبت به حقوق خود، بسترسازی برای نهضت و قیام توده های مردم در راستای عدالت اجتماعی و فراهم آوری بسترهای مناسب برای فرصت های برابر برمی شمارد.
انقلاب اسلامی كه برخاسته از همین بینش و نگرش است، در مقام تداوم بخشی و احیای آن، درهمین مسیر گام برداشته و برمی دارد، هرچند كه در همه دوره های زمانی به علل درونی چون خواسته های نفسانی برخی از رهبران و مدیران نظام سیاسی و یا علل و عوامل بیرونی چون استكبار جهانی كه بنیاد آن بر ظلم و بی عدالتی است، نتوانسته است این مهم را به درستی عملیاتی كند، ولی می توان گفت كه عنصر اصلی و مولفه اساسی قیام توده های مردم درسال 57 چیزی جز عدالت خواهی و ستم ستیزی نبوده است كه همان هدف اصلی حركت های همه پیامبران و مصلحان واقعی جهان بوده است.
نویسنده در این مطلب كوشیده تا با واكاوی آیات و آموزه های وحیانی قرآن، نقش كلیدی و اساسی عدالت خواهی را در انگیزه ها و اهداف انقلاب اسلامی و نیز به عنوان عامل اصلی ایجاد و بقای آن تبیین كند. هدف از بیان این مطلب در حقیقت تشریح یكی از محكمات انقلاب اسلامی است كه در صورت فقدان و یا عقب نشینی از آن، انقلاب اسلامی معنا و مفهوم خود را از دست می دهد و به مترسكی چون پیراهن عثمان و یا اسلام واژگونه تبدیل می شود. با هم این مطلب را از نظر می گذرانیم.

عدالت، رسالت انقلاب اسلامی

عدالت همه سویه و فراگیر، درمیان دیگر علل، عوامل و اهداف انقلاب اسلامی، برجسته ترین عنصر می باشد، به گونه ای كه اگر آن را از دایره مفاهیم انقلابی حذف كنیم، دیگر اثری از انقلاب اسلامی و محتوای آن برجا نمی ماند، زیرا انقلاب اسلامی به عنوان حركتی در راستای حركت ها و نهضت های پیامبران(ع) شكل گرفته است. از این رو، عنصر عدالت خواهی و ستم ستیزی نقش كلیدی را در آن ایفا می كند.
با نگاهی گذرا به اهدافی كه قرآن برای پیامبران و ماموریت ایشان تعریف كرده به آسانی می توان دریافت كه عدالت، قطب همه حركت ها و محور همه تلاش های پیامبران و مصلحان تاریخ بشریت بوده است.
خداوند همان گونه كه خود نظام هستی را بر پایه عدالت آفریده (آل عمران آیه 18) همچنین فرد فرد انسان ها را به عدالت و رعایت آن دعوت می كند (نساء آیات 3 و 58 و 127 و 125 و آیات بسیار دیگر) و به عنوان یك وظیفه عمومی و همگانی از ملت ها و جوامع بشری می خواهد تا آن را در جامعه به مورد اجرا گذارند تا از بركات و آثار ارزشمند آن، یعنی دست یابی به توحید واقعی (آل عمران آیه 18)، بهره مندی از امدادهای خاص الهی (بقره آیه 194)، محبت الهی (مائده آیه 42 و حجرات آیه 9 و ممتحنه آیه 8) و دست یابی به كمالات از طریق متاله شدن و خدایی گشتن (آل عمران آیه 18 و آیات دیگر پیش گفته و نیز نساء آیه 135) و دست یابی به سعادت و فرجام نیك در دنیا و آخرت (اسراء آیه 25) برخوردار گردند.
ریشه این خواسته الهی و ماموریت بشری را می بایست در ربوبیت الهی بر همگان جست كه خواهان عدالت و اجرای آن در میان همگان است (شورا آیه 15) و برپایی آن را در جامعه، هدف الهی از بعثت پیامبران و ارسال كتب آسمانی بر می شمارد. (حدید آیه 25)
ایجاد عدالت در جامعه، فلسفه تشریع میزان، دین، قوانین عادلانه (حدید آیه 25) و اقامه و برپایی آن از سوی توده های مردم به عنوان یك وظیفه، مسئولیت، فلسفه آفرینش و هدف خلقت، در آیاتی از جمله 29 و 187 سوره اعراف و 35 سوره اسراء و 181 و 182 سوره شعراء بیان شده است.
با نگاهی به نقش و ارزش عدالت در همه ابعاد زندگی بشر و بلكه هستی می توان دریافت كه چرا عدالت تا این اندازه ازنظر اسلام و قرآن و مصلحان تاریخ بشر از جایگاه ویژه ای برخوردار بوده و به عنوان دغدغه اصلی بشر و رهبران آن درآمده است؛ زیرا بدون عدالت هرگز سنگی روی سنگی بند نمی شود و جهان، پایدار و باقی نخواهد ماند؛ چه آنكه جهان بر پایه قسط و عدالت استوار است.
خداوند مومنان را موظف به رعایت عدالت در مسیر زندگی كرده است (شورا آیه 4) و همین امر موجب شده كه حركت توفنده انقلاب اسلامی برای برپایی عدالت و ستم ستیزی شكل بگیرد.
ایمان مردم به درستی راه پیامبران و نومیدی ازنظریه ها و دكترین های بشری برای ساختن جامعه ای برتر و متمدن موجب شد تا به بهره گیری از آموزه های وحیانی روی آورند و تلاش كنند آنرا در جامعه اجرایی كنند و عدالت همه سویه و فراگیر را بجویند.

عدالت خواهی، فطرت بشر

عدالت خواهی به عنوان یك امر كمالی، مطلوب و مقصود بشر است و انسان به طور فطری گرایش به آن دارد (نحل، آیه 90) و از ظلم و بی عدالتی می گریزد؛ زیرا كمال خواهی آدمی موجب می شود تا به عدالت به عنوان مهم ترین سازوكار رشد و تعالی و كمال بنگرد و تحقق و اجرای آن را بخواهد.
از این رو كسانی كه هم چنان بر فطرت الهی باقی مانده اند و به وسوسه های نفسانی و شیطانی، فطرت و طبیعت خدادادی خود را دگرگون نساخته اند، گرایش به عدالت داشته و با ستم به مبارزه برمی خیزند و از آن بیزاری می جویند. بر این اساس خداوند در آیاتی از جمله 135 سوره نساء و 8 سوره مائده و 85 سوره اعراف، اجرای عدالت و گرایش و گواهی به آن را به عنوان یك حق، مقتضای ایمان انسان می شمارد. به این معنا كه انسانی كه بر فطرت سالم و عقل سلیم است، به خداوند ایمان دارد و همین ایمان، وی را به سوی كمال دیگری چون عدالت می كشاند و اجرای آن را خواهان می شود.
آگاهی انسان به هدفمندی آفرینش و توجه به معاد و رستاخیز و حساب و كتاب آخرت موجب می شود تا اجرای عدالت را عاملی مهم برای قرار گرفتن در مسیر درست و امكان پاسخ گویی در رستاخیز قلمداد كند. از این رو خداوند در آیه 29 سوره اعراف چنین توجهی را پشتوانه خوبی برای اجرا و رعایت عدالت از سوی انسان و جوامع بشری معرفی می كند.

موانع اجرای عدالت

اكنون این پرسش مطرح می شود كه چرا انسان برخلاف فطرت خود، گرایش به امری ضدكمالی چون ظلم و ستم دارد؟ در پاسخ به این پرسش، قرآن پاسخ های چندی را ارائه می دهد كه بیانگر خروج انسان از فطرت سالم و عقل سلیم به اسباب درونی چون گرایش به هواهای نفسانی و اسباب بیرونی چون وسوسه های شیطانی است.
به عنوان نمونه در آیه 152 سوره انعام و نیز آیه 84 سوره هود و آیات 7 تا 9 سوره رحمان، سودجویی برخی از انسان ها را عاملی برای گریز از عدالت و توجه به ستمگری معرفی می كند؛ زیرا این افراد از حالات تعادل و سلامت فطرت بیرون رفته و خواهان سود و بهره مادی زودگذر دنیوی به جای اصالت بخشی به آخرت و سود بی پایان آن می باشند.
آیه 135 سوره نساء و نیز 48 سوره مائده و 15 سوره شوری به روشنی به مهم ترین عامل اصلی عدالت گریزی و ستم گرایی بشر اشاره می كند و آن را پیروی از هوای نفسانی بشر معرفی می كند. به این معنا كه پیروی از هواها و خواسته های بی پایان نفس، مهم ترین مانع در اجرای عدالت و گرایش انسان به ستمگری در این آیه معرفی می شود.
البته برخی از افراد و یا گروه های اجتماعی به سبب دشمنی و كینه با یك گروه و جناح اجتماعی و سیاسی، گرفتار ستمگری می شوند و مانع اجرای عدالت در جامعه می گردند. خداوند در آیات 2و 8 سوره مائده به این مانع جدی در سر راه اجرای عدالت اشاره می كند و با تهدید و نكوهش می كوشد تا این گروه ها و جناح های سیاسی و اجتماعی را نسبت به عواقب كار زشت خودشان آگاه سازد و ایشان را به سوی عدالت و اجرای آن ترغیب كند.
به هر حال، از موانع جدی اجرای عدالت در جوامع بشری می توان به دشمنی ها و كینه جویی های میان گروه ها و اقوام و جوامع بشری اشاره كرد.

انقلاب اسلامی، عدالت خواهی و ظلم ستیزی

انقلاب اسلامی، حركت توده های عظیم مردمی بود كه خواهان برپایی عدالت و ستم سوزی در جامعه در همه ابعاد آن بودند. از آن جایی كه مردم به این باور رسیده بودند كه جز راه پیامبران نمی تواند آنان را به عدالت فراگیر برساند، با تمسك به آموزه های وحیانی و سیره امامان معصوم(ع) حركت توفنده خویش را آغاز كردند.
آنها همانند امت های پیشین جان بر كف خواهان اجرای عدالت و برپایی آن شدند و در این راه همانند بسیاری از مصلحان و مؤمنان، جان خویش را از دست دادند تا به هدف خویش برسند. (آل عمران آیه21)
در این میان رهبری كه خود مجسمه عدالت و عدالت خواهی بود و در عمر خویش نه ستمی ورزیده و نه با ستمگری همراهی كرده بود (بقره آیه124 و اسراء آیه35)، رهبری توده های آگاه و خسته از بیداد را پذیرفت و مردم را به سوی شكست مستكبران و ظالمان، رهنمون كرد. این گونه بود كه انقلاب اسلامی بر پایه معیار عدالت خواهی و ستم ستیزی شكل گرفت و برای دست یابی به آن، رهبری عادل و عدالت خواه از جان و مال خویش مایه گذاشت.
البته گام نخست انقلاب، ستم سوزی و مبارزه با ستمگران و عدالت گریزان بود. آنان به این باور رسیده بودند كه با وجود رهبرانی ستمگر و مستكبر، امكان آن نیست تا عدالت در جامعه برقرار گردد. مرفهان ستم پیشه (انبیاء آیات11و 16) و ظالمانی كه قدرت خویش را زوال ناپذیر می دانستند (ابراهیم آیه44) اجازه نمی دادند تا جامعه به عدالت دست یابد و حقوق مردم رعایت شود.
آگاهی مردم به این مسایل موجب شد تا بر لزوم مبارزه و جهاد برای رفع ظلم ایشان به اتفاق برسند و به حكم الهی به جنگ آنها برخیزند. (نساء آیه75 و حج آیه39) ایشان می دانستند كه هدایت (نساء آیه186) و امنیت (انعام آیات 81 و 82) و بهره مندی از مغفرت و عنایات خاص الهی و بركات وی (نساء آیه168) تنها در اجتناب از ظلم و ستم و مبارزه با آن امكان پذیر است.
آنان دریافته بودند كه ریشه تمامی بدبختی هایشان كه به دنبال تفرقه و اختلاف میان توده های مردم پدیده آمده، زاییده سركشی و ظلمی است كه در جامعه رواج یافته است. ظلم و ستم، پیوندهای اجتماعی را سست و بی بنیاد كرده و اختلاف و تفرقه را میان امت و مردم افزایش داده و امنیت را به شدت تهدید می كند (بقره آیه213 و آل عمران آیه19 و مریم آیات 37 و 38 و شوری آیه14 و زخرف آیه65) بنابراین می بایست با ریشه كنی ظلم و ستم، جامعه را به اتحاد، انسجام و امنیت رسانید و فرصت های برابر برای همگان فراهم آورد.
البته ستمكاران نیز بی كار ننشستند و به مبارزه با توده های عدالت خواه برخاستند ولی از آن جایی كه كید ظالمان همانند كید شیطان، ضعیف است خون های ریخته شده عدالت خواهان گریبانگیر آنان شد و آنان چون حباب تركیدند و پراكنده شدند. (انبیاء آیه3 و آیات دیگر)

اصلاحات دایمی، جنگی دایمی با ظلم و فساد

هر چند كه انقلاب، گام های محكم و استواری برای برپایی و اجرای عدالت همه سویه و فراگیر برداشت، ولی از آن جایی كه در هر جامعه ای افرادی منافق وجود دارند كه همرنگ جماعت شده تا در سر فرصت توطئه كنند و معادله را بر هم زنند و به نفع خود، انقلاب را مصادره كنند و آن را از محتوا و اهدافش خالی نمایند، انقلاب اسلامی نیز گرفتار چنین افرادی بوده است.
البته برخی دیگر نیز آنان را همراهی كردند كه در آغاز همراه و همگام و هم فكرشان نبودند ولی دشمنی ها و كینه جویی های گروهی و جناحی از سویی (چنان كه قرآن گفته است) و رفاه زدگی و اتراف و اشرافیت از سوی دیگر، و نیز وسوسه های دشمنان عدالت و مستكبران جهانی از سوی سوم، موجب شد تا انقلاب اسلامی نتواند عدالت را چنان كه توده های مردم خواسته و برای آن قیام كرده بودند، اجرایی كند، بلكه نفوذ اهل نفاق قدیم و جدید و اشرافیت جدید در میان عدالت خواهان، موجب شد تا ظلم مضاعفی به نام عدالت خواهی و اجرای عدالت پدید آید و جامعه با شكاف بزرگی روبه رو شود. بطوری كه در دهه ای از انقلاب، توده های مردم خود را سرخورده دیدند و شكاف طبقاتی عمیقی پدید آمد. خشم توده ها این بار بسیار می توانست خسارت بار باشد، زیرا این دفعه فتنه هایی ایجاد شد كه امكان تشخیص حق از باطل و عدالت خواهان را از عدالت گریزان كم می كرد.
در این میان می توان با بهره گیری از موازین حق، در میان فتنه نیز اهل بصیرت بود و به جدایی دو جناح عدالت خواه و عدالت گریز دست یافت و موضع خود را مشخص نمود.
اصلاحات دایمی از آن رو لازم و ضروری است كه همواره گروه هایی از مردم در دام شیطان و وسوسه های نفسانی و شیطانی می افتند و به جای عدالت خواهی، عدالت گریز می شوند. اصلاحات دایمی كه بر پایه حق و عدالت شكل می گیرد به جامعه كمك می كند كه گروه های منحرف و گمراه را از صفوف رهبران جامعه بیرون كنند و آنان را به زباله دان تاریخ بفرستند، چنان كه ظالمان را به آن جا انداخته اند.
از نظر قرآن، پذیرش حكومت و ولایت ظالمان جایز نیست چنان كه جایز نیست انسان با عدالت گریزان همراه و همگام شود و ولایت و دوستی آنان را بپذیرد. از نظر قرآن كسانی كه اهل بصیرت نیستند و جاهل می باشند به سوی پذیرش ولایت و حكومت عدالت گریزان یا عدالت ستیزان می روند (جاثیه آیات 18 و 19) و اگر جامعه با آنها همراه شود و به جای همراهی با عدالت خواهان در كنار عدالت گریزان و یا عدالت ستیزان قرار گیرد باید خود را آماده حكومت ظالمان كند. (انعام آیه 129) به سخن دیگر، چنان كه امیرمؤمنان علی(ع) فرمود اگر كسی حكومت عدالت علوی را نپذیرد باید خود را برای حكومت معاویه و یزید و حجاج ثقفی آماده كند كه خون بی گناهان را همانند آب خوردن می ریخت.
اگر مردم امروز با عدالت خواهان نباشند، منتظر عراق و افغانستان و فلسطینی دیگر در ایران باشند كه ستمگران و مستكبران جهانی در آن حكومت خواهند كرد و خون و مال و عرضشان را بر باد می دهند.
خداوند در آیه 129 سوره انعام تبیین می كند كه اگر مردم به سوی عدالت خواهی و ستم ستیزی نروند و گرایشی به عدالت گریزان پیدا كنند، باید منتظر حاكمیت ستمگران باشند؛ و این سنت الهی است كه در همه جوامع بشری در طول تاریخ اجرا شده و خواهد شد.
بر این اساس اگر امروز ملت ایران جایگاه خود را به درستی نشناسد و در كنار عدالت خواهان واقعی قرار نگیرد و به عدالت گریزان و ستمگران روی خوش نشان دهد، سنت الهی بر ایشان جاری خواهد شد و مستكبرانی چون صهیونیست و آمریكای جهانخوار بر ایشان حكومت خواهد كرد. ولی بصیرت و آگاهی و هوشیاری مردم عدالت خواه ایران نخواهد گذاشت كه این امر تحقق یابد؛ زیرا ملت همانند سال 57 خواهان عدالت و اجرای آن هستند هر چند كه فتنه جویان و فتنه خواهان هزاران توطئه كنند و خون های بی گناهان را بریزند.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 6 مرداد 1395 01:39
سلام مرسی از مطالب جالبتون


درباره وبلاگ


مدیر وبلاگ : سمانه سامانی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :

                    
 
 
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic